CO ROBIĆ W PRZYPADKU CHĘCI BUDOWY WODOCIĄGU I PRZYŁĄCZY DO NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH

Zaktualizowano: 17 cze 2020


  • Możliwość zmuszenia ZGK (Zakład Gospodarki Komunalnej) do budowy wodociągu i kanalizacji

Zmuszenie ZGK do budowy wodociągu jest w dużej mierze teoretyczna. Obowiązek ZGK powstaje, gdy gmina ustali taką budowę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

W praktyce w przypadku braku działań ZGK, zainteresowany musi wykonać samodzielnie wodociąg za zwrotem kosztów ZGK.

Zaopatrzenie w wodę, budowa i utrzymanie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych jest zadaniem własnym gminy, która może w jego realizacji posłużyć się przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym. Budowa tych urządzeń nie jest jednak obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, lecz ma charakter warunkowy. Jest jedynie środkiem do realizacji tych zadań. Trudno wyprowadzić obowiązek gminy do budowy tych urządzeń na każdej nieruchomości, na której planowane są inwestycje mieszkaniowe.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., II SA/Łd 220/12


  • Kto ponosi koszty budowy wodociągu, kanalizacji oraz przyłączy?

koszt budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych – ZGK koszt przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – właściciel nieruchomości

(art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Do poniesienia nakładów na wybudowanie odcinka sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości przyłączanej obowiązana jest gmina, a nie osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci. Nie ponosząc tych nakładów i zmuszając osoby ubiegające się o przyłączenie do ich poniesienia bez zapewnienia późniejszego rozliczenia tych kosztów, a wręcz przejmując odcinek sieci nieodpłatnie na własność, gmina niewątpliwie osiąga nieuzasadnione korzyści materialne kosztem swoich usługobiorców.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.12.2011 r. VI ACa 870/11

  • Czy ZGK może przejąć nieodpłatnie wybudowaną sieć wodociągową i kanalizacyjną/wymusić oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu wybudowanej sieci?

Jakiekolwiek próby narzucenia tego rodzaju warunków maja charakter bezprawny – naruszają zbiorowe interesy konsumentów poprzez nadużycie pozycji monopolistycznej. Podobnie należy ocenić wszelkie próby odmowy wydania wytycznych dotyczących wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W podobnych sprawach sądowych na przedsiębiorstwo wodociągowe nakładane były kary przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w wysokości około 20 tys. złotych.

Niedopuszczalne jest uzależnienie ustalenia warunków przyłączenia do sieci od uprzedniego wyrażenia zgody na wybudowanie przyłącza czy poprzez nałożenie na odbiorcę obowiązku wybudowania urządzeń. Nie można zobowiązać osoby ubiegającej się o wydanie warunków przyłączenia do uprzedniego zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego odbiorcę, przed wydaniem warunków przyłączenia. Przesądził o tym art. 6 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Taka regulacja jest również sprzeczna z treścią art. 31 ust. 1 ustawy, który stanowi, że osoby które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 r. II SA/Wr 830/17