A. Mucha, A. Radwan, Cross-Border Mergers – Experiences from Poland (w:) T. Papadopoulos (red.), Cross-border Mergers Directive: EU perspectives and national experiences, Springer 2019


A. Mucha, The spectre of letterbox companies – an empirical analysis of the bankruptcy ratio of private limited companies operating in Germany in years 2004-2017, European Company Law 2/2019, s. 58-62


A. Mucha, K. Oplustil, Redefining the Freedom of Establishment under EU Law as the Freedom to Choose the Applicable Company Law: A Discussion after the Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2017 in Case C-106/16, Polbud, European Company and Financial Law Review 2/2018, s. 270–307


A. Mucha, Jurysdykcja w sprawach ustalenia godziwej ceny akcji w ramach procedury przymusowego wykupu (squeeze-out) przez akcjonariusza będącego spółką zagraniczną – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 7.3.2018 r., C-560/16, E.ON Czech Holding AG przeciwko Michael Dĕdouch i in., Europejski Przegląd Sądowy 4/2019, s. 39-46


A. Mucha, K. Oplustil, Transgraniczne przekształcenie i przeniesienie siedziby polskiej spółki kapitałowej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-106/16, Przegląd Prawa Handlowego 11/2018, s. 10-21


A. Mucha, Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki w prawie unijnym, Glosa 2/2018, s. 56-66,


A. Mucha, O transgranicznym przekształceniu spółki na przykładzie jej „wrogiego przejęcia” przez państwo członkowskie Unii Europejskiej – glosa do orzeczenia niemieckiego Oberlandesgericht Frankfurt am Main z 3.01.2017 r. (20 W 88/15), Europejski Przegląd Sądowy 12/2017, s. 44-49
A. Mucha, Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Transformacje Prawa Prywatnego 1/2017, s. 113-148


A. Mucha, Unijny system rejestrów handlowych i jego implementacja do prawa polskiego po uchwaleniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z 13 czerwca 2012 r., Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 2/2016, s. 73-86


Ariel Mucha, Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej — uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem europejskim, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2015, s. 43-92